علت وانواع خستگی های زنانه را اینجا بخوانید

 اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺣﺎﻟﺘﺎن را ﺑﮫﺘﺮ ﮐﻨﺪ، ﺧﺴﺘﻪ ﺗﺮﺗﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﻪ، ﺣﺘﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﺪ ﻗﺪم راه رﻓﺘﻦ ھﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﺧﻮاب ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ رھﺎﯾﺘﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻪ در ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭼﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﻏﺬا. ﺧﺐ، اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آزار دھﻨﺪه ای را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ. ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد آدم ھﺎ ﺳﺮاغ آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ و ﭼﮑﺎپ ھﺎی ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺮوﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده، از ﻣﯿﺎن ھﺮ ۵ ﻧﻔﺮ، ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻣﯿﺎن ھﺮ ١٠ ﻧﻔﺮ، ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ. اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪاوم ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺣﺲ آزار دھﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ آن را ﺟﺪی ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﺮاغ درﻣﺎﻧﺶ ﻧﺮوﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮدش اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﯽ آورد؛ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻮارد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع٢، ﮐﺎردﯾﻮﻣﯿﻮﭘﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ھﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻟﺖ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، رواﻧﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

انواع خستگی های زنانه


ﺑﺪﻧﺘﺎن ﮐﻮﻓﺘﻪاﺳﺖ و ﻣﻮرﻣﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد؟


ﻋﻼﺋﻢ دﯾﮕﺮ: ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی و ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﻃﻮل زﻣﺎن، ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻔﯿﻒ، ﺗﺸﻨﮕﯽ و دﻓﻊ ادرار ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل، ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﮑﺮر، ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن دوره اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ ھﺎ، ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﯾﺎ

ﺳﻮزن ﺳﻮزن ﺷﺪن دﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺎ. ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ: ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ٢ را در ﮔﺮوه ﻋﻠﺖ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﻧﺴﺖ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎن ﺗﻮان ﺧﻮردن ﻏﺬاھﺎی ﭼﺮب و اﻧﺠﺎم ورزش را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ھﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد. دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ٢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺪن در ﺳﺎﺧﺘﻦ ھﻮرﻣﻮن اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺎن ھﺎی اﻧﺴﻮﻟﯿﻨﯽ را اداﻣﻪ دھﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد.


درﻣﺎن: ھﺪف از درﻣﺎن اﯾﻦ اﺧﺘﻼل، ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼی ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻮارض اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮری، آﺳﯿﺐ ﻋﺼﺒﯽ، زﺧﻢ و ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ. درﻣﺎن اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ
ورزش ﻣﻨﻈﻢ، رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﮔﺎھﯽ دارو درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﺳﺖ.

/ 1 نظر / 44 بازدید
شایسته

خداحافظ تو ، با اینکه هنوزم میمیرم برات ، خداحافظ تو میسوزونتم آتیش خاطرات ، خداحافظ تو تا قلبم به تنهایی عادت کنه ، تا اشکم به چشمام خیانت کنه خداحافظ تو ، خداحافظ تو